Historia da sección cultural do C.C.R.D. Perlío

O cinco de marzo, de 1961, e baixo a presidencia de Don Antonio Rivera Seco, ten lugar a primeira Xunta Xeral Ordinaria, e por suposto a 1ª acta envíase ao Gobernador Civil coa nomeamento da Xunta Directiva elixida.

Procedeuse ao nomeamento da Xunta Directiva, entre os socios fundadores da mesma, recaendo os cargos, previa votación, nas seguintes persoas:

  • Presidente: D. Antonio Rivera Seco
  • Vicepresidente: D. Juan Antonio Lambas Rivera
  • Secretario: D. Francisco Domínguez Rivera
  • Vicesecretario: D. Gumersindo Fernández Calvo
  • Tesoureiro: D. Constantino Fernández Rosado
  • Contador: D. Antonio Chao Dafonte
  • Bibliotecario: D. Aquilino Galego Nuñez
  • Vocais: D. José Vázquez Alvariño, Juan Grueiro Rivera, Manuel Lourido Lambas, Basilio Souto Sardiña, Ramiro Martínez Novo e D. José Fraga Castro.

Acta da reunión do vinte e tres de abril de 1961:

Reuniuse a Xunta Directiva da Sociedade Círculo Cultural e Parque Recreativo da Vila de Perlío.

Aberta a sesión polo Sr. Presidente á cal asiste a totalidade dos Sres. Directivos procédese polo Secretario á lectura do Regulamento pola cal se ha de rexer a Sociedade quedando imposto do contido do mesmo todos os presentes, e tomándose os seguintes acordos:

1º Conceder un premio de 250 pts. ao socio que posúa o número de rexistro desta Sociedade igual ao do cupón de cegos do último día laborable de cada mes.

A conta mínima de cada socio non será inferior a 5 pts.

Acta da reunión do sete de maio de 1961:

Aberta a sesión polo Sr. Presidente, procédese polo Secretario D.Francisco Domínguez Rivera á lectura da acta anterior e tomando os acordos seguintes:

Facer xestión para a adquisición dos terreos para o parque con D. Cayetano Fernández Rivera de Perlío e Dª. Sofia Falcón veciña de Belelle.

Xunta celebrada por esta Sociedade as dez horas do día catro de xuño de 1961.

Feitas as xestións oportunas cos Sres. Citados na acta anterior, chegouse a un acordo con D. Cayetano Fernández Rivera, continuando as xestións con Dª. Sofia Falcón.

Como continuación das xestións feitas con Dª Sofia Falcón, de Belelle, e sen chegar a un acordo definitivo coa devandita Sra., acordouse poñerse #de acordo con o testante da mesma D.Pedro Lago Falcón, natural de Perlío e veciño de Tenerife, por mediación de escrito.

Acta do seis de agosto de mil novecentos sesenta e un.

Ao non contestar o noso escrito D. Pedro Lago Falcón, e vista a imposibilidade de chegar a un acordo con Dª Sofia Falcón e D. Pedro Lago, acordouse encamiñar as xestións cara a outro lugar.

Na acta do día tres de setembro de mil novecentos sesenta e un, acordouse facer xestións para a adquisición dos terreos para o parque ao sitio de Insua con D. Nicolás Rivera Seco, Dª Felicidade Rodríguez, Dª María e Dª Juana Neira.

Acta do un de outubro de 1961

Aberta a sesión polo Sr. Presidente á cal asiste a totalidade dos Sres. Directivos procédese polo Secretario á lectura do Regulamento pola cal se ha de rexer a Sociedade quedando imposto do contido do mesmo todos os presentes, e tomándose os seguintes acordos:

Feitas as xestións con Dª Juana e Dª María Neira, para a adquisición dos terreos para a construción das pontes, de momento non se chego a un acordo debido a que pola venda do terreo para o devandito paso pedían a cantidade de vinte e cinco mil pesetas (25.000) cortando neste sentido as xestións. Con Dª Felicidade Rodríguez está Xunta fíxolle a proposición seguinte:

Aceptar nun principio o prezo do terreo que son cento oitenta mil pesetas, e a pagar na forma que a continuación se expresa.

No primeiro prazo entregarlle a suma de cincuenta mil pesetas (50.000) e o resto

pagalo en cinco anos, o 1º de cada ano a cantidade de vinte e seis mil pesetas, empezando o 1º prazo destes cinco anos, o un de xaneiro de mil novecentos sesenta e tres.

Con D. Nicolás Rivera Seco, continúan as xestións.

Acta do un de decembro de 1961

O trinta e un de decembro de 1961 celebrarase un baile en beneficio da Sociedade, no local do Cinema Perla, cedido desinteresadamente pola Empresa do devandito local.

Formalizarase o contrato e farase o primeiro pago de 50.000.-pts, a finais deste mes, Dª Felicidade Rodríguez, quedando encargado para este asunto o Tesoureiro desta Sociedade, D. Constantino Fernández Rosado.

Con Nicolás Rivera Seco, esta Xunta fíxolle a proposición seguinte:

Aceptar nun principio o prezo do terreo que son cento cincuenta mil pesetas (150.000.-), e a pagar na forma que a continuación se expresa:

No primeiro prazo entregarlle cincuenta mil pesetas (50.000-), e o resto pagadero en cinco anos, a partir do ano 1965, e a razón de 20.000 pesetas anuais, sendo os pagos en decembro de cada ano.

Continúan as xestións coas Sras. De Neira.

Formalizouse o contrato segundo documento que obra en data do 29 de decembro de 1961, con Dª Felicidade Rodríguez, e a se mesmo fíxoselle efectivo o primeiro pago anteriormente citado.

Que sucedeu o ano 1961

O 20 de xaneiro de 1961 en Estados Unidos, John F. Kennedy toma posesión do cargo de presidente.

O 31 de xaneiro de 1961 Estados Unidos lanza ao espazo unha cápsula Mercury, cun chimpancé chamado Ham a bordo.

O 6 de febreiro de 1961 Manuel Fraga Iribarne é nomeado director do Instituto de Estudos Políticos.

O 2 de marzo de 1961 En Washington, o presidente John F. Kennedy anuncia o bloqueo comercial contra Cuba.

O 3 de marzo de 1961 en Marrocos, Hassan II é coroado rei.

O 9 de marzo de 1961 o Sputnik 9 leva á cadela Chernushka ao espazo.

O 12 de abril de 1961 o cosmonauta soviético Yuri Gagarin realiza un voo a bordo da nave Vostok 1 converténdose no primeiro home lanzado ao espazo.

O 19 de abril de 1961 España adopta o horario laboral europeo, permitíndose a xornada continua.

O 19 de abril de 1961 en Praia Girón (Baía de Cochos) na costa sur da illa de Cuba, realízase a invasión da Brigada 2506 ordenada polo presidente estadounidense John F. Kennedy, e adestrada e equipada pola CIA. É derrotada en tres días polas forzas

O 30 de abril de 1961 en España, o Real Madrid proclámase campión da liga española de fútbol, coa máxima puntuación lograda ata a data.

O 1 de maio de 1961 en Cuba, Fidel Castro proclama o carácter socialista da Revolución Cubana.

Vinte barcos afundíronse o 12 de xullo de 1961 por mor dunha galerna que sorprendeu á frota bonitera no Cantábrico. Celeiro non a esquecerá nunca porque morreron 30 homes, tripulantes do Badiola, Todos os Santos e Mari Loli.

O 13 de agosto de 1961 iníciase a construción do Muro de Berlín, con iso sepárase Alemaña Oriental (RDA) de Alemaña Occidental (RFA).

O 1 de setembro do 1961, RTVE empezou a emitir desde o Pedroso

O 10 de setembro de 1961 nace en Ourense,Alberto Núñez Feijoo, político español.

O 13 de setembro de 1961 anúnciase o compromiso oficial de casamento de Juan Carlos de Borbón e Sofía de Grecia, reis de España entre 1975 e 2014.

O 2 de decembro de 1961 na Habana (Cuba), o líder Fidel Castro declara nun discurso público que el é marxista-leninista e que o seu país adoptará o comunismo.

Incendio do Marqués de Comillas

O 6 de novembro de 1961, o “Marqués de Comillas” atopábase amarrado no peirao número catro de Astano en Perlío, onde efectuaba reparacións. Como consecuencia dun circuíto no cadro eléctrico da sala de dinamos -que recibía corrente de terra- declarouse un incendio ás tres da madrugada. A pesar dos esforzos dos bombeiros do Ferrol, das brigadas contra incendios da Armada e do persoal das factorías de Astano e Bazán, o “Marqués de Comillas” ardeu durante horas de proa a popa. Cando desapareceron as chamas e o fume, do “liner” só quedaba unha ruína calcinada, algo que nada lembraba a aquel “Marqués de Comillas” que, trinta e tres anos antes naquelas mesmas augas naceu á mar.